Vyhľadávanie


Kontakt

Juicy Works
Slovensko

V prípade záujmu o produkt, pozri sekciu Objednávky v hlavnom menu.

E-mail: juicyworks@gmail.com

Obchodné podmienky

10.08.2010 22:39

OBCHODNÉ PODMIENKY 

čl. 1 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti značky Juicy Works, ktorá patrí k spoločnosti Zet Design so sídlom P.O.Hviezdoslava 524, 013 03 Varín, Slovenská republika,

IČO: 44992092, DIČ: 1081741045, Obvodný úrad Martin - odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra: 550-21488

(ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len„Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného 

Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej  stránke Predávajúceho juicy-works.webnode.sk (ďalej len „juicyworks") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva").  (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany"). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke juicy-works.webnode.sk

Obchodné podmienky vstupujúdo platnosti dňom ich zverejnenia na juicy-works.webnode.sk Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené  týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona  č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri  podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov  zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté. 

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke juicy-works.webnode.sk

Elektronickou objednávkou sa rozumie e-mail odoslaný na adresu juicyworks@gmail.com,  obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke juicy-works.webnode.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. 

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v aktuálnej a platnej ponuke na stránke juicy-works.webnode.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho pre kupujúceho: 

Juciy Works

E- mail:  juicyworks@gmail.com

Elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj  spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. 

čl. 2 

Objednávka 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných informácií pri e-mailovej objednávke. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo ich vyplnil chybne. 

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to čo najskôr po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami  nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade  zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu  juicy-works@gmail.com

Za podstatné náležitostielektronickej objednávky sa považujú: 

a. Identifikácia Kupujúceho,t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 

b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis; 

c. Množstvo objednávaného tovaru; 

d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ; 

e. Okamih dodania tovaru(deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach; 

f. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údajuvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec/spolubývajúci na uvedenej adrese). 

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade  pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. 

čl.3 

Storno objednávky 

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní. 

čl. 4 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy 

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pripodomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedem dňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu  dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. 

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť. 

čl. 5 

Cenové podmienky 

 

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom juicy-works.webnode.sk je uvedená vždy na konci popisu vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na juicy-works.webnode.sk

Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na juicy-works.webnode.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

čl. 6 

Platobné podmienky 

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred. Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar Slovenskou Poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho. 

Ľudová Banka : 3320295307/3100

Správa pre adresáta: Meno, Priezvisko a kódy objednaných produktov oddelené medzerou.

čl. 7 

Dodacie podmienky 

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. 

Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Tovar si Kupujúci môže prevziať aj osobne a to po predchádzajúcej dohode prostredníctvom e-mailu. Osobný odber je možný v meste Martin a od októbra 2010 aj v mestách Bratislava a Ružomberok. 

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej Pošty na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Náklady na opätovné dodanie tovaru, zapríčinené neprevziatím pôvodnej zásielky Kupujúcim, hradí Kupujúci. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje doklad o zaplatení, podpísaný Predávajúcim. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou. Za škody vzniknuté prepravou je zodpovedný dopravca. 

Tovar dodáva Predávajúci prednostne na území Slovenskej republiky, do zahraničia po osobitnej dohode s Kupujúcim prostredníctvom e-mailu. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim. 

čl. 8 

Záručné podmienky a záručná doba 

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. 

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej  reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením  tejto reklamácie. 

čl. 9 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia Zmluvných podmienok

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. 

V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

čl.10 

Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na juicy-works.webnode.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.  Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na juicy-works.webnode.sk  Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke juicy-works.webnode.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky juicy-works.webnode.sk Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary. 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na juicy-works.webnode.sk Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Všetky obsahy, vyobrazené na stránke juicy-works.webnode.sk – čiže textový aj obrazový materiál podliehajú autorským právam a je zakázané ich kopírovať, privlastniť si alebo ich akoukoľvek cestou ďalej šíriť bez písomného súhlasu Predávajúceho.

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

V Martine, 10. augusta 2010